uitsnede
barrain.jpg

Barrain group

BARRAIN GROUP

Barrain asýl iþini ekstrüzyon malzemelerinin geliþtirilmesi olarak görmektedir ve bu gelecekte de deðiþmeyecektir.

Bunun yanýnda yeni akvitemiz olan kenevir PVC ekstrüzyonu araþtýrma ve geliþtirmesi 2008/2009 yýlýnda baþlamýþtýr.
Kenevir PVC ekstrüzyonu Christphe Barrain’in eski bir planýdýr.Kenevir fiberlerin PVC sonuçlarý güç, esneklik, uzun ömür, zor geniþleme gibi birçok avantaj taþýmaktadýr.
Geçtiðimiz yýllar boyunca bölge çiftçileri Christphe Barrain ile irtibata geçerek bu araþtýrmasýnýn kenevir tüketimini ve satýþlarýný etkileyecek bir alternatif olabileceðini sorgulamýþlardýr.
Bu geliþmeler Agro Chanvre isimli yeni bir firmanýn kurulmasý ile sonuçlanmýþtýr,
Barrain þirketiyle dolaylý baðlantýlýdýr.
Asýl hedefleri kenevir –Pvc ürünler için Pazar aramaktýr. Christphe Barrain’in WPC (AHÞAP-PLASTÝK KARIÞIMLARI) deneyimi Bu yeni ve baþarýlý formülün bulmasýna yardýmcý olmuþtur.
Ekolojinin ve ekonominin mükemmel uyumu!
Daha fazla bilgi için
www.agrochanvre.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Page: Barrain - Firma - Barrain group | Print
foto
foto
foto