uitsnede
barrain.jpg

Barrain

SARL BARRAIN (1999’dan beri)çok hýzlý ilerleme kaydederek Fransa’nýn bir numaralý ISO 9001 sertifikalý ekstrüzyon uzmaný firmasý olmuþtur.Barrain halihazýrda PVC ekstrüzyon malzemeleri konusunda Fransa’da uzman olan bir firmaydý.Fakat 2 yýldýr yüksek kalite ekstrüzyon malzemelerimizi Fransa dýþýna da ihraç etmekte ve ekstrüzyon teknolojimizi yükseltmekteyiz.
Avrupalý diðer meslektaþlarýmýz günümüzde kapasitelerini düþürüken biz kapasitemizi büyütmekteyiz!
Bu pazarlama anlayýþý yeni ülkelerde yeni iþ ortaklarýyla iþ  birliðine yol açmýþtýr.

Geçtiðimiz iki yýl boyunca iki büyük deðiþim göze çarpmaktadýr;
1.    Coðrafi geliþim.
Geçmiþte bütün yoðunluðumuz Fransa pazarý üzerindeydi.
Her sayfadaki bayrak sayýsý yeni ihraç bölgemizin ne kadar baþarýlý olduðunu göstermektedir.
Çeþitli Avrupa ülkerinde çeþitli kontaklarýmýz bulunmaktadýr.
2.     Teknoloji ve yeni buluþlar açýsýndan geliþmeler.
-    Küçük PVC parçalarda geliþim ve daha uygun fiyat konsantrasyonu.
-    Çeþitli plastiklerden profiler . PMMA, PP, PE, POM, PSU, vs…
-    Ahþap ve diðer malzemelerin PVC, ABS, PE, PP, vs malzemelerle kombinasyonu 
- Köpük extrüzyon konusunda geliþim.

KÖPÜK ekstrüzyonunda en son geliþme pencere profilidir, üzerine co ekstrüzyon  kaplamalý, KÖPÜK malzeme ile tamamýyla yada parça olarak üretilmiþtir. Bu yeni teknoloji Avrupa’da  patentlenmiþtir !


 

Page: Barrain - Firma - Barrain | Print
foto
foto
foto