uitsnede
pand.jpg

Felsefesi

ESNEKLÝK, BULUÞ VE EMPATÝ
Müþteri olarak baþlarsanýz sonra ortaðýmýz olursunuz.

Barrain müþterilerinin de yardýmýyla birlikte en iyi çözümleri önerir. Barrain müþterisinin istediði extrüzyon malzemesini satar.
Biz esnek bir firmayýz ve gelecekte de bu böyle devam edecek.
Buluþlarýmýzýn güçlü olmasýnýn sebepleri birikimimiz, deneyimimiz, geliþmeye olan arzumuz ve ar-ge çalýþmalarýmýza verdiðimiz önemdir.
Firmamýzýn ar-ge çalýþmalarý, deneyimi, esnekliði ve sizlerle kurduðu empati aramýþ olduðunuz en doðru kombinasyonu size saðlayacaktýr.
Ýlk teklifinizi vermeden önce, imalathanenizi ziyaret edip yerinde doðru analizleri yapmayý tercih ederiz. Çünkü teklifimizin ihtiyaçlarýnýza tam olarak cevap vermesini isteriz.
Fabrikanýzdaki ekstruderlerde ekstrüzyon kalýplarýnýn ince ayarlarý yapýlana kadar olan süreçte ürün çizimi ile ilgili yardýmcý oluyoruz. (uluslararasý çalýþan teknisyenlerimiz Ýngilizce ve Almanca konuþabiliyorlar).
Ýsterseniz ekstrüyon malzemeleri yerleþtirilene kadar ürün çizimleri konusunda sizlere yardýmcý olabiliriz.
Ayný zamanda Batý Fransa’da Mont St Michel’e 40 km uzakliýkta Basse Normandie’de bulunan fabrikamýzda sizleri aðýrlamaktan mutluluk duyarýz.

 

Page: Barrain - Firma - Felsefesi | Print
foto
foto
foto