uitsnede
our-profile.jpg

Kalite


Müþteri olarak baþlarsanýz sonra ortaðýmýz olursunuz.

Güçlü yanlarýmýz:
Kalite (genel kalite ve üretim kapasitesi)

Diðer Avrupa üreticilerinden fiyat farký (kalite-fiyat-iliþki)
- SSS (Satýþ Sonrasý Servis)
- Küçük esnek þirket.
- Kiþisel iliþkiler.
Herþeye raðmen adým adým büyümeye devam ediyoruz, fakat büyük bir þirket olma gayesi içinde deðiliz.

Kalite için; deneyime, ar-ge çalýþmalarýna, empati kurmaya, hevesli bir takýma ve son olarak Fransýz esnekliðine ihtiyacýnýz bulunmaktadýr.
 Bunun için mühendislik ve dizayn departmanýmýz aþaðýdaki özelliklerle donatýlmýþtýr:
-    Autocad ve Solidedge CAD/CADD çalýþma istasyonlarý
-    Master CAM ve GO ELAN CAM     çalýþma istasyonlarý
Ek olarak þu fabrika taçhizatlarýna sahibiz:
-    DECKEL MAHO makina merkezi
-    Hýzlý kývýlcým makina matkaplarý
-    PLEKSÝ GLAS makine merkezi
-    Lazer kaynaklarý 
-    Profilinizi test etmek için LIDER dahil en büyük Avrupa üreticilerinin ekstruderleri.
Page: Barrain - Firma - Kalite | Print
foto
foto
foto