uitsnede
barrain2.jpg

Köpük profiller


Köpük profiler yakýn bir dal olmasýna raðmen Brrain için yeni bir ticaret alanýdýr. Bu uygulama için meslektaþýmýz olan Almanya’dan  Heim-Extrusion ile birlikte çalýþtýk.
Firmamýz 30 yýlý aþkýn tecrübesini Heim-Extrusion ile birleþtirerek sizlere en iyi çözüm yollarýný bu alanda da sunacaktýr. 

Parça  yada tamamýyla köpük pencere profilindeki bu son geliþme Avrupada patentlenmiþtir.
Bu tür profiller hafiftir fakat ayný zamanda saðlam ve son derece ses geçirmeme özelliðine sahiptir.

Page: Barrain - Ürünler - Köpük profiller | Print
foto
foto
foto